Naar particuliere website

Studio S3 - Zakelijk

Algemene leveringsvoorwaarden Studio S3 B.V., gevestigd aan de Deimoslaan 9 te Heerhugowaard.

Artikel 1.    Definities

In deze algemene voorwaarden worden onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige versie van de algemene voorwaarden van Studio S3 B.V.;

Diensten: de door Studio S3 B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het gebied van/bestaande uit ontwerp en bouwadvies;

Opdrachtgever: de partij met wie Studio S3 B.V. de Overeenkomst heeft gesloten;

Particuliere opdrachtgever: de Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;

Zakelijke opdrachtgever: de Opdrachtgever die handelt in het kader van de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Partijen met betrekking tot de door Studio S3 B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten Diensten;

Partijen:  Studio S3 B.V. en de Opdrachtgever;                 

Studio S3 B.V. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Studio S3 B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1703 WE) Heerhugowaard aan het Stationsplein 99, ingeschreven onder het KvK-nummer 69347514;

Artikel 2.    Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1              De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aanvaardingen door Studio S3 B.V., alsmede op de Overeenkomst en op meerwerk.

2.2              De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 3.     Totstandkoming Overeenkomst

3.1              Alle aanbiedingen van Studio S3 B.V. zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Studio S3 B.V. worden herroepen.

3.2              Aanbiedingen van Studio S3 B.V. dienen binnen een redelijke termijn te worden aanvaard en komen in ieder geval na 30 dagen automatisch te vervallen indien zij niet binnen die termijn door de Opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 4.       Verplichtingen Opdrachtgever

4.1               De Opdrachtgever is gehouden Studio S3 B.V. tijdig en volledig te informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle in dat verband door Studio S3 B.V. benodigde gegevens en informatie en alle orders, aanwijzingen of opdrachten die aan derden worden gegeven. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens en informatie.

4.2              De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Studio S3 B.V. de Overeenkomst correct en volgens de overeengekomen tijdsplanning kan uitvoeren. In dat verband is de Opdrachtgever onder andere verplicht (onderdelen van) de Diensten op verzoek van Studio S3 B.V. tijdig te beoordelen en de beoordeling schriftelijk aan Studio S3 B.V. kenbaar te maken.

4.3              Door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk aan Studio S3 B.V. kenbaar te worden gemaakt.

4.4              De Opdrachtgever dient klachten met betrekking tot de door Studio S3 B.V. geleverde Diensten binnen bekwame tijd én vóór de betaling van de facturen ter zake van die geleverde Diensten, maar in ieder geval binnen uiterlijk twee maanden nadat hij de klacht heeft ontdekt althans redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk kenbaar te maken aan Studio S3 B.V.

4.5              Door het aangaan van de Overeenkomst verleent de Opdrachtgever een volmacht aan Studio S3 B.V. om namens de Opdrachtgever alle (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

4.6              Wanneer de Overeenkomst inhoudt dat Studio S3 B.V. (een gedeelte van de) Diensten verricht in samenwerking met derden stelt de Opdrachtgever vast wie belast is met de leiding en de coördinatie en wat de onderlinge taakverdeling is. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er een tijdschema wordt opgesteld met betrekking tot de door ieder te verrichten werkzaamheden en dat Studio S3 B.V. overeenkomstig het in artikel 4.1 bepaalde wordt geïnformeerd, in het bijzonder over ieders voortgang en eventuele vertragingen. 

Artikel 5.       Rechten en verplichtingen Studio S3 B.V.

5.1              Studio S3 B.V. neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst en ten aanzien van zaken die haar door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

5.2              Studio S3 B.V. is gerechtigd (gedeelten van) de Overeenkomst, althans de Diensten, al dan niet onder haar leiding door derden te laten verrichten.

5.3              Studio S3 B.V. sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis ten minste de dekking biedt van de door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA en NL-ingenieurs Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst vastgestelde en gepubliceerde raampolis. Op verzoek van de Opdrachtgever legt Studio S3 B.V. bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan deze verplichting heeft voldaan.

5.4              Informatie, gegevens en bescheiden die door de Opdrachtgever of derden in het kader van de Overeenkomst aan Studio S3 B.V. bekend worden gemaakt of ter hand worden gesteld worden door Studio S3 B.V. niet aan derden bekend gemaakt of verstrekt, tenzij de Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven, zulks in het kader van de correcte uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit.

5.5              Tenzij een vaste prijs voor de Diensten is overeengekomen, houdt Studio S3 B.V. een verantwoording van uren en kosten bij dat aan de Opdrachtgever op diens verzoek wordt verstrekt. 

5.6              Studio S3 B.V. waarschuwt de Opdrachtgever bij het aangaan of bij het uitvoeren van de Overeenkomst voor onjuistheden in de opdracht voor zover zij deze mede gelet op het in artikel 4.1 bepaalde kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Datzelfde geldt in het geval van gebreken en/of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Opdrachtgever, alsmede fouten of gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en/of uitvoeringsvoorschriften e.d.

Artikel 6.       Honorarium

6.1              Tenzij een vaste prijs is overeengekomen, verricht Studio S3 B.V. haar Diensten op basis van uurtarieven.

6.2              Reis- en administratiekosten zoals kopieer- en drukkosten en kosten van derden die in het kader van de Overeenkomst worden gemaakt, worden naast de vaste prijs of de uurtarieven als bedoeld in artikel 6.1 afzonderlijk in rekening gebracht.

6.3              Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door Studio S3 B.V. genoemde prijzen steeds exclusief BTW.

6.4              De Opdrachtgever voldoet de kosten van derden die ten behoeve van de correcte uitvoering van de Overeenkomt worden gemaakt zelf en rechtstreeks aan de derde. Als Partijen zijn overeengekomen dat Studio S3 B.V. de kosten namens de Opdrachtgever aan de derde voldoet, is Studio S3 B.V. gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot op deze kosten te verlangen en administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5              Studio S3 B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in prijzen van benodigde materialen die intreden na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever door te berekenen, in welk geval de Opdrachtgever bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het in artikel 9.5 bepaalde. 

6.6              Wanneer een vaste prijs voor de Diensten is overeengekomen wordt het meerwerk naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

6.7              In het geval dat voor de Diensten een vaste prijs is overeengekomen bestaat er geen verplichting voor Studio S3 B.V. tot levering van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.

6.8              Studio S3 B.V. is steeds gerechtigd om ten aanzien van de prijs, althans het uurtarief zoals bedoeld in artikel 6.1 en de vergoedingen zoals bedoeld in artikel 6.2 vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verzoeken, dan wel voor de voldoening daarvan zekerheid te bedingen van de Opdrachtgever.

6.9              Kosten als gevolg van wijzigingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7.       Betaling

7.1              Het uurtarief als bedoeld in artikel 6.1 en de vergoedingen als bedoeld in artikel 6.2 worden maandelijks bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. In het geval dat overeenkomstig artikel 6.1 een vaste prijs voor de Diensten is overeengekomen, wordt bij levering van gedeelten van de Diensten steeds een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs in rekening gebracht of wordt de gehele prijs in rekening gebracht nadat Studio S3 B.V. haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft beëindigd.  

7.2              Kosten van derden als bedoeld in artikel 6.4 kunnen direct bij ontvangst van de factuur bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3              Betaling door de Opdrachtgever van de door Studio S3 B.V. in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur van Studio S3 B.V. geen (andersluidende) betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

7.4              Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de in artikel 7.3 genoemde betalingstermijn heeft voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval, zonder nadere ingebrekestelling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag dat de factuur volledig wordt voldaan. Daarnaast is de Opdrachtgever aan Studio S3 B.V. de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is de Opdrachtgever gehouden alle door Studio S3 B.V. in verband met het uitblijven van de betaling in redelijkheid te maken kosten te vergoeden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de volledige kosten van rechtsbijstand.

7.5              Ten aanzien van Particuliere opdrachtgever geldt dat hij de buitengerechtelijke incassokosten genoemd in artikel 7.4 verschuldigd is nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na de aanmaning.

7.6              De Opdrachtgever is ten aanzien van de door Studio S3 B.V. bij hem in rekening gebrachte bedragen niet gerechtigd tot verrekening.

7.7              De Zakelijke opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

7.8              Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

7.9              Studio S3 B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten en alle zaken van de Opdrachtgever die hij onder zich houdt onder zich te houden tot het moment dat de Opdrachtgever aan zijn (betalings)verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft voldaan, of daartoe voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8.       Aansprakelijkheid

8.1              Studio S3 B.V. is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor:

  • Gevolgschade, indirecte schade en bedrijfsschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfstagnatie, verlies van goodwill en reputatieschade;
  • Schade van de Opdrachtgever of enige derde en/of gebreken aan de geleverde Diensten die ontstaan doordat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig nakomt;
  • De door de Opdrachtgever dan wel enig derde geleden schade als gevolg van misbruik of (onjuist) gebruik van door Studio S3 B.V. geleverde Diensten;
  • Schade door of gebreken aan de door Studio S3 B.V. geleverde Diensten als gevolg van instructies of eisen van de Opdrachtgever en ondanks andersluidend advies van Studio S3 B.V.;
  • Schade als gevolg van vertraging bij de uitvoer van de Overeenkomst door omstandigheden die op grond van de Algemene Voorwaarden voor rekening komen van de Opdrachtgever;
  • Schade als gevolg van fouten van door de Opdrachtgever aangewezen derden als bedoeld in artikel 4.6.

8.2              Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de door Studio S3 B.V. vermeldde (leverings)termijnen of (leverings)data nimmer fataal, maar slechts indicatief. Studio S3 B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor het overschrijden van een (leverings)termijn of (leverings)datum.

8.3              Alvorens de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding dient de Opdrachtgever Studio S3 B.V. eerst in de gelegenheid te stellen het gebrek of de schade te herstellen en daarvoor een redelijke termijn te geven.

8.4              Indien en voor zover op Studio S3 B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In het geval dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Diensten, zulks met een maximum van € 5.000, – per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

8.5              De Opdrachtgever vrijwaart Studio S3 B.V. van alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Diensten dan wel door het niet nakomen van de Opdrachtgever van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

8.6              Onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 vrijwaart de Zakelijke opdrachtgever Studio S3 B.V. van alle vorderingen van derden voor zover de vorderingen verband houden met de Diensten of de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

8.7              Iedere vordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Studio S3 B.V. met betrekking tot enige tekortkoming in de verrichte Diensten, vervalt door verloop van één jaar na de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing, opzegging, ontbinding of anderszins is geëindigd.

8.8              Wanneer de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is hij gehouden de schade te vergoeden die Studio S3 B.V. daardoor lijdt of zal lijden.

8.9              De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Studio S3 B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst lijdt of zal lijden als gevolg van werkzaamheden van door de Opdrachtgever aangewezen derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot derden als bedoeld in artikel 4.6.

Artikel 9.       Ontbinding en opzegging

9.1              In aanvulling op de wettelijke bevoegdheid tot ontbinding is Studio S3 B.V. gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden indien:

  1. Het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken;
  2. De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
  3. De Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden niet of niet-correct nakomt;
  4. De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest.

9.3              In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Studio S3 B.V. op grond van een omstandigheid zoals genoemd in artikel 9.1 sub a tot en met d is de Opdrachtgever gehouden alle aan Studio S3 B.V. verschuldigde bedragen, vermeerderd met de (handels)rente en (buitengerechtelijke) kosten als onmiddellijk opeisbare schulden aan Studio S3 B.V. te voldoen, onverminderd het recht van Studio S3 B.V. op volledige schadevergoeding, inclusief overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten.

9.4              Studio S3 B.V. is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen wanneer er sprake is van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van Studio S3 B.V. onttrekken of niet aan haar zijn toe te rekenen en waardoor (verdere) uitvoering van Overeenkomst niet van haar kan worden gevergd. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden Studio S3 B.V. te betalen voor de verrichte en/of geleverde Diensten, onverminderd het recht van Studio S3 B.V. op volledige schadevergoeding.

9.5              In het geval van een prijswijziging als bedoeld in artikel 6.5 heeft de Particuliere opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden wanneer de prijswijziging zich binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst voordoet. De Zakelijke opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden wanneer de prijswijziging meer dan 15% bedraagt. In het geval van ontbinding vanwege een prijswijziging is de Opdrachtgever de vergoedingen verschuldigd als bedoeld in artikel 9.7.

9.6              De Zakelijke opdrachtgever is behoudens de situatie genoemd in artikel 9.5 niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, tenzij hij de vergoedingen voldoet als bedoeld in artikel 9.7.

9.7              Bij gehele of gedeeltelijke opzegging of ontbinding door de Opdrachtgever van de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden te betalen voor de uitgevoerde en/of de geleverde Diensten en voor de kosten die door Studio S3 B.V. als gevolg van de beëindiging worden gemaakt. De Zakelijke opdrachtgever is bovendien gehouden de schade te vergoeden die Studio S3 B.V. door de gehele of gedeeltelijke opzegging of ontbinding lijdt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving.

Artikel 10.     Eigendom en gebruik van Diensten

10.1             De intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan behoren toe aan Studio S3 B.V. en blijven ook na het eindigen van de Overeenkomst toebehoren aan Studio S3 B.V.

10.2             Onverminderd het bepaalde in de Auteurswet heeft Studio S3 B.V. als enige het recht om van het uitwendige en inwendige van het op basis van de door haar verrichte Diensten vervaardigde object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming dient de Opdrachtgever toestemming te geven.

10.3             Studio S3 B.V. behoudt te allen tijde het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het op basis van de door haar verrichte Diensten vervaardigde object wanneer dat nadeel zou kunnen toebrengen aan haar eer of goede naam of haar waarde in haar hoedanigheid van vervaardiger van de Diensten.

10.4             Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 blijven alle (gedeelten van) door Studio S3 B.V. geleverde Diensten eigendom van Studio S3 B.V. totdat de Opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden heeft voldaan.

10.5             Studio S3 B.V. heeft het recht (onderdelen van) haar Diensten ten behoeve van andere opdrachtgevers te herhalen voor zover redelijke belangen van de Opdrachtgever zich daartegen niet verzetten.

10.6             Behoudens toestemming van Studio S3 B.V. en tegen een in onderling overleg vast te stellen vergoeding is het de Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen van) de Diensten te gebruiken anders dan voor doeleinden genoemd in de Overeenkomst,

Artikel 11.     Conversie, wijzigingen en aanvullingen

11.1             Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, ongeacht de grond, niet bindend mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die gelet op het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.

11.2             Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden binden Partijen slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beiden Partijen zijn ondertekend.

11.3             De Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio S3 B.V. niet bevoegd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 12.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1            Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2            De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3             Ten aanzien van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst is in eerste instantie uitsluitend bevoegd de rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar