Naar particuliere website

Studio S3 - Zakelijk

Algemene leveringsvoorwaarden Studio S3 B.V., gevestigd aan de Stationsplein 99-126 te Heerhugowaard.

Artikel 1. Verplichtingen opdrachtgever en adviseur

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. 1.2 Onder adviseur wordt verstaan Studio S3 B.V.. 1.3 Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. 1.4 De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder schriftelijke toestemming van de adviseur. 1.5 De adviseur sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis tenminste de dekking biedt van de door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA en NLingenieurs Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst vastgestelde en gepubliceerde raampolis. Op verzoek van de opdrachtgever legt de adviseur bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

Artikel 2. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever enerzijds en de adviseur anderzijds. Zij vormen een onderdeel van de offerte / overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel van het werk opgegeven prijs.

Artikel 4. Honorarium 4.1 De kosten van de adviseur berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de offerte/overeenkomst. 4.2 Reis- en administratiekosten zoals kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de adviseur worden gemaakt worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht. 4.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de bedragen altijd exclusief de verschuldigde omzetbelasting. 4.4 De opdrachtgever zal de kosten van derden welke worden gemaakt door de adviseur in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de derde voldoen. Komen opdrachtgever en adviseur in afwijking op de vorige zin echter overeen dat betalingen aan derden via de adviseur zullen verlopen dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. 4.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium worden maandelijks gedaan of na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk tussentijds worden doorbelast. 4.6 De adviseur verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever deze toe te sturen. Deze verplichting geldt slechts indien niet op basis van een vaste vergoeding wordt gewerkt.

Artikel 5. Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten. Indien deze meer dan 15% bedragen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. De opdracht

6.1 De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en adviseur is overeengekomen. 6.2 De opdracht is tot stand gekomen wanneer de adviseur de opgestelde offerte/overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, of een schriftelijk aanbod daartoe van de adviseur door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard, of het opgestelde op andere wijze door partijen schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend zullen aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht woorden. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. 7.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de adviseur ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de juiste tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 7.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd door de adviseur wordt overschreden; In dit geval is artikel 13 van toepassing.

Artikel 8. Eigendommen van de opdrachtgever

8.1 Omtrent bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de adviseur dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. 8.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaald, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen. 8.3 De door de adviseur aan de opdrachtgever in het kader van een gesloten overeenkomst afgegeven stukken worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan. 8.4 Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan de adviseur ter hand gesteld of bekend gemaakt, mogen door de adviseur niet aan derden worden bekendgemaakt, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook bedoeld
de van derden afkomstige resultaten en berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens en bescheiden die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn. 8.5 De adviseur zal geen specifiek projectgebonden gegevens en bescheiden, die aan de opdrachtgever worden afgegeven, aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 9. De adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever

9.1 De adviseur treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de adviseur daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan de adviseur niet worden tegengeworpen, indien en voor zover de adviseur bewijst dat de opdracht- gever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit. 9.2 De adviseur is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. 9.3 De opdrachtgever zal, indien en voor zover de adviseur als gemachtigde is aangewezen, niet buiten de adviseur om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop de opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op die uitvoering toezicht houden. Indien de opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft gegeven, zal hij de adviseur daarvan onverwijld in kennis stellen. 9.4 Maakt de behoorlijke realisatie van het project het aanstellen van een of meer derden-adviseurs noodzakelijk, dan gaat de opdrachtgever daartoe niet over dan na overleg met de adviseur.

Artikel 10. Samenwerking met derden

10.1 Indien de adviseur opdracht krijgt om in samenwerking met andere bureaus, architecten, constructeurs en andere deskundigen een opdracht of een gedeelte van een opdracht te vervullen zal de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en ieders taak in deze is. 10.2 De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt tenminste in dat de coördinator tijdig en in overleg met de andere betrokkenen een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij in geval van tijdoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging leiden onverwijld met de betrokkenen overleg pleegt en aan alle bij het overleg betrokkenen een verslag daarvan toezendt. 10.3 Indien de adviseur een opdracht krijgt te vervullen die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengt, kan adviseur daarvoor andere deskundigen inschakelen.

Artikel 11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting (waaronder begrepen een korting wegens schuldverrekening met een door de opdrachtgever eventueel gestelde vordering) en indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum. 11.2 Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen direct opeisbaar. 11.3 De adviseur, is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. 11.4 Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht ter hoogte 5%. 11.5 De goederen en rechten blijven eigendom van de adviseur en gaat, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen en of diensten, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen is voldaan. 11.6 Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. 11.7 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 12. Meer-/minderwerk

De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats binnen 30 dagen nadat het meerwerk is gemeld. In ieder geval vindt betaling plaats binnen 30 dagen na voltooiing van het meerwerk.

Artikel 13. Deellevering

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 8 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Het eigendom van de deellevering blijft bij de adviseur totdat volledige betaling van de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd, kan door de adviseur het volledige overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

Artikel 15. Overschrijding leveringstermijn

15.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als indicatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 15.2 Adviseur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en andere schade van opdrachtgever als gevolg van overschrijding van nietfatale leveringstermijnen.

Artikel 16. Beëindiging door de adviseur

16.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijding eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende brief aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 16.2 Bij een (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden om aan de adviseur alle reeds verrichtte werkzaamheden en met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten
(kosten van opslag, voorbereiding, provisie e.d.) te vergoeden en indien de adviseur zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de adviseur in zijn begroting opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de adviseur op vergoeding van de door adviseur geleden schade wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schade en interesten.

16.3 De adviseur mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikt maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De adviseur behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld, Voor zover dit extra kosten zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 16.4 In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 17. Overmacht

In het geval van overmacht zal de adviseur daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van de adviseur af te nemen.

Artikel 18. Klachten

18.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen vijf jaar na factuurdatum. 18.2 Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover heeft beschikt. 18.3 Adviseur is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van door bij hem in dienst zijnde personeel, ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de adviseur of zijn personeel. 18.4 Ieder aansprakelijkheid van adviseur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van adviseur beperkt tot het maximum van het honorarium dat in het kader van de opdracht door de adviseur bij opdrachtgever voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht. 18.5 De adviseur mag voor ondeugdelijk werk goed werk leveren, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen. 18.6 Adviseur is niet aansprakelijk voor fouten welke bij het uitvoeren van de opdracht zijn begaan als gevolg van onvolledige of onjuiste aanlevering van gegevens door de opdrachtgever. 18.7 Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, zal de overeengekomen vergoeding mede gebaseerd zijn op de uitsluiting van aansprakelijkheid van de adviseur van schade (waaronder begrepen vervolgschade) ontstaan door of ten gevolge van de verrichte opdracht door de adviseur. De in de vorige zin bepaalde uitsluiting is mede gebaseerd op de aard en omvang van de werkzaamheden te verrichten door de adviseur en de aard en omvang van zijn onderneming. 18.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. 18.9 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, imageschade, milieuschade, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 18.10 Adviseur is nimmer aansprakelijk voor schades van anderen dan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Adviseur voor claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met werkzaamheden die Adviseur voor Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

Artikel 19. Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

19.1 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet binnen een maand nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de adviseur ter zake heeft geprotesteerd. 19.2 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht. 19.3 Opdrachtgever dient facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum – zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke Opdrachtgever op Adviseur heeft of meent te hebben – te betalen overeenkomstig de op de offerte, op de orderbevestiging of factuur vermelde betalingscondities. 19.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart de adviseur ter zake van, vorderingen tot vergoeding van schade van de door de adviseur voorgedragen externe adviseurs. 19.5 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de adviseur bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering.

Artikel 20. IE-rechten van de adviseur op het advies

24.1 Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet heeft de adviseur als enige het recht om van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch hij behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden. 20.2 De adviseur behoudt ook nadat hij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

Artikel 21. Recht van herhaling van het advies

21.1 De adviseur heeft het recht zijn advies te herhalen, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich niet daartegen verzetten en niet dan nadat de adviseur met de eerdere opdrachtgever overleg heeft gepleegd.
21.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de adviseur. 21.3 In geval van het geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals gebruiken van het advies door de opdrachtgever komen partijen in overleg de vergoeding overeen, waarbij rekening wordt gehouden met de aan de adviseur toekomende vergoeding voor de rechten op het advies.

Artikel 22. Retentierecht / verhaal

De adviseur, die ontwerpen, calculaties, tekeningen, berekeningen, bestekken en overige tot het werk behorende stukken van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die stukken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de adviseur besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdracht betrekking hebben op voormelde of op andere stukken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht op retentie heeft de adviseur ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 23. Auteursrecht

Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op auteurswet of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de adviseur in en buiten rechte voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie.

Artikel 24. Toepasselijk recht.

24.1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. 24.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de adviseur.